top of page
UZNESENIE č. 69, ZO ZASADANIA PREDSTAVENSTVA, 4.5.2021

Predstavenstvo PD Vajnory vzalo na vedomie informácie o hospodárskych výsledkoch úseku ŽV za I. Q. 2021, analýzu zrušenia úseku ŽV a jednohlasne schvaľuje okamžité zrušenie úseku ŽV. Ďalej ukladá výkonnej riaditeľke a zodpovedným vedúcim zabezpečiť po administratívnej stránke úlohy vyplývajúce z tohto rozhodnutia. Ďalej ukladá Ing. Pilekovi v spolupráci s Ing. Slávikovou začať spracovávať projekt na obnovu ŽV s vlastnou produkciou mlieka pre predaj z dvora a na vlastné spracovanie.

UZNESENIE PREDSTAVENSTVA Z 25.3.2021

Dňa, 25.3.2021, na zasadaní predstavenstva PD Vajnory vystúpil so žiadosťou aj starosta, Ing. Michal Vlček, ktorý následne zaslal PD Vajnory ešte list:

Vážený pán predseda,

Vážení členovia predstavenstva,

ďakujem za dnešné osobné stretnutie vo veci výpovede nájomnej zmluvy a možnosť vysvetlenia vzniknutej situácie.

V prílohe zasielam aj písomné stanovisko mestskej časti časti Bratislava – Vajnory a žiadosť o späťvzatie výpovede zo strany Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, ktorá Vám bude doručená aj riadnou doporučenou poštou.

Verím, že dnešné stretnutie vysvetlilo vzniknuté nedorozumenie a bude predpokladom pre pokračovanie v doterajšej dobrej spolupráci.

Odpoveď PD Vajnory:

Vážený pán starosta,

ďakujeme za Vašu prezentáciu stanoviska MČ Vajnory k ukončeniu nájomnej zmluvy i za mailom zaslaný dokument. Predstavenstvo o Vašej prezentácii rokovalo a konštatovalo, že v čase zaslania výpovede nájomnej zmluvy nebol uhradený nájom za 2 polroky, pričom prvý bol v čase vypovedania zmluvy 6 mesiacov po splatnosti. Na rokovaní dňa 8.2.2021 nebol daný žiaden prísľub na zníženie nájmu, resp. odpustenie zmluvou dohodnutého zvýšenia nájmu o infláciu. Návrh zo stretnutia, 8.2.2021,  bol predložený na rokovanie predstavenstva, 25.2.2021. Predstavenstvo informáciu prijalo a rozhodlo o vypovedaní  nájomnej zmluvy na pozemky pod futbalovým ihriskom. 

Na zasadaní predstavenstva dňa 25.3.2021 prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 33/2021

Predstavenstvo PD Vajnory jednohlasne odsúhlasilo správnosť postupu pri zaslaní výpovede zmluvy na futbalové ihrisko.    Predstavenstvo poveruje Pani JUDr. Podhradskú prípravou novej nájomnej zmluvy s cenou nájmu v súlade s  Rozhodnutím primátora hlavného mesta SR Bratislavy č.33/2015 a to 5,-- €/m2/rok. Predstavenstvo ukladá výkonnej riaditeľke zverejnenie tohto uznesenia na webovej stránke PD Vajnory.

STANOVISKO K PREDAJU LISOVNE
stanovisko predaj lisovne  2-page-0.jpg
stanovisko predaj lisovne  2-page-1.jpg
bottom of page