top of page
INFORMÁCIA K PREDAJU POZEMKOV PRI STRUHE

Vzhľadom k rozširovaniu zavádzajúcich informácií k predaju pozemkov PDV pri bytovkách na ulici Pri struhe, zverejňujeme list zaslaný manželom Hrabalovým. 

                                                                                        Vážený pán Ing. Vlastimil Hrabal

                                                                                        Vážená pani Mgr. Jaroslava Hrabalová

 

              

Vec: Predaj pozemkov –stanovisko k listu zo dňa 05.06.2023

  

Vážený pán Ing. Hrabal a pani Mgr. Hrabalová,

 

v úvode odpovede na Váš list Poľnohospodárske družstvo Vajnory (ďalej iba „družstvo“) vyvracia mýtus, že v roku 1982 spolu s bytom Vám bol pridelený do užívania aj pozemok resp. jeho časť pri bytovom dome. Vyhľadali sme zápisnicu zo zasadnutia predstavenstva JRD Bratislava-Vajnory zo dňa 20.10.1982. Z tejto zápisnice citujeme: “Predstavenstvo prerokovalo rozdelenie bytov a súhlasí, aby boli byty v IV. 6 bytovke rozdelené takto: Zeman Peter byt č. 1, Ing. Hrabal Vlastimil byt č. 2, Levkovič Miroslav byt č. 3, Múčka Miroslav byt č. 4, Oláh Karol byt č. 5, Zeman Pavol byt č. 6.“. Zo zápisnice je zrejmé, že do nájmu boli pridelené byty. Zápisnica neobsahuje nič o možnosti užívať pozemok okolo bytovky/bytoviek ani o jeho rozparcelovaní.

Je celkom prirodzené, že družstvo sa snaží svoj majetok  využívať  na svoju činnosť, alebo ak to nie je možné, naložiť s týmto majetkom ako riadny hospodár. Nie je sporu o tom, že parcely C-KN parc.č. 2113/2 o výmere 812 m2, ostatná plocha a C-KN parc.č. 1125/24 o výmere 1350 m2, ostatná plocha sú vlastníctvom družstva (ďalej iba „pozemok/pozemky“). Avšak využívajú ich vlastníci bytov v bytových domoch š.č. 9967(46) a 10019(48). Listom zo dňa 01.02.2023 bola všetkým vlastníkom bytov v bytových domoch s.č. 10019 a 9967 zaslaná ponuka odkúpiť pozemok pri dome v celej výmere, spoločne do podielového vlastníctva alebo jednotlivo za cenu určenú znaleckým posudkom. S výzvou na vyjadrenie do 27.02.2023.

O zlegalizovanie užívacieho vzťahu k pozemkom by mali mať záujem predovšetkým tí, ktorí majú na pozemkoch nelegálne stavby prípadne odložené svoje veci a pozemky využívajú vo svoj prospech - napr.  garáž (pani Elšíková),  skleník (Henesovi),  prístrešok, oplotenie (Kubalak), záhradný prístrešok, skleník, altánok, oplotenie (Jiří Chudý) a na záhradkárske účely a relax všetci (krb + posedenie Hrabalovi).

 

 

 Takáto situácia však zo strany vlastníkov bytov nenastala.

            Z bytového domu s.č. 10019 pani Levkovičová oznámila, že nemá záujem o kúpu pozemku,  Richard Šišák a Petra Šišáková bez reakcie, Vanda Vaneková bez reakcie. Vy, pani Elšíková a pani Zemanová síce záujem potvrdzujete, ale rozhodujúca je cena zistená znaleckým posudkom.

              Za vlastníkov  bytov v bytovom dome s.č. 9967 reagovali pán Kubalak a Chudý tak, že tvrdili, že pozemok parc.č. 1125/24 nie je stavebný pozemok a chcú rokovať o cene.

              Po takýchto reakciách považuje družstvo svoju ponuku vlastníkmi bytov za odmietnutú.

Boli sme presvedčení, že ponuka predaja za cenu podľa znaleckého posudku je korektné riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým. Tento predpoklad s poukazom na vyššie uvedené reakcie sa však nenaplnil. Cena podľa znaleckého posudku je cena objektívna, stanovená podľa právneho predpisu, znalcom z príslušného odboru,  družstvo bolo pripravené túto cenu akceptovať, nikto z vlastníkov nereagoval akceptačne a niektorí vlastníci bytov chceli o cene diskutovať.

             Družstvo zadalo predaj pozemkov realitnej kancelárii až v máji 2023, t.j. po dvoch mesiacoch od uplynutia termínu na vyjadrenie sa k ponuke.

           Teraz pohľad do histórie. Ešte vo februári 2014 družstvo žiadalo vykonanie štátneho stavebného dohľadu. Pozemky boli a sú naďalej  bez nájomnej zmluvy, alebo iného platného právneho titulu  užívané na súkromné účely, oplotené, zapratané stavbami (garáže, prístrešky, altány, skleníky)  a podobne, dokonca boli aj zneprístupnené bránou. Prvý štátny stavebný dohľad sa konal v marci 2014. Pracovníci MČ Bratislava – Vajnory v situačnom výkrese zakreslili ako ste si pozemky družstva svojvoľne rozdelili. Na výzvu MČ Bratislava-Vajnory z 07.04.2014 nebola predložená k nelegálnym stavbám zákonom predpísaná dokumentácia. MČ Bratislava-Vajnory v rozhodnutí konštatuje, že „Stavebníci realizovali drobné stavby bez príslušného povolenia. Dôkazné bremeno k preukázaniu, že stavby nie sú v rozpore s verejnými záujmami spočíva na stavebníkoch, nakoľko sa dopustili porušenia zákona“. Ani jeden nelegálny stavebník doklady nepredložil. Ani jeden z nelegálnych užívateľov pozemkov, vrátane Vás pán Hrabal a pani Hrabalová ste nezorganizovali iniciatívu vlastníkov bytov, aby ste sa  dohodli na kúpe celých pozemkov naposledy za cenu podľa znaleckého posudku.

              Jednotné nebolo ani rozhodnutie pri predaji pozemkov pod bytovým domom. Kompletný predaj sa podaril iba pri bytovom dome s.č. 10019/48. Pod bytovkou s.č. 9967/46 boli predané iba 3 spoluvlastnícke podiely.

               Po ukončení odvolacieho konania, boli stavebníci nelegálnych stavieb na pozemkoch opätovne vyzvaní, aby predložili doklady, ktorými preukážu súlad realizovaných stavieb s platnou územnoplánovacou informáciou (záväzné stanovisko hl.m. SR Bratislavy), projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, doklad o vytýčení hranice oplotenia a súhlas vlastníka pozemku s realizáciou stavieb. Doklady neboli predložené. Doklady neboli predložené ani po obnovenej žiadosti družstva na výzvu MČ Bratislva-Vajnory dňa z 01.12.2022.

Ing. Branislav Brúder 

predseda predstavenstva

REAKCIA K TLAČOVEJ SPRÁVE - FUTBALOVÉ IHRISKO

Dňa 15.06.2023 zverejnili vo viacerých médiách účelové informácie ohľadne zvýšeného nájmu za pozemky vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Vajnory nachádzajúcich sa pod futbalovým ihriskom vo Vajnoroch na neprospech Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, k čomu chceme uviesť nasledovné:

 

    Poľnohospodárske družstvo Vajnory vo vzťahoch k mestskej časti Vajnory ohľadne nehnuteľností teda pozemkov v ich vlastníctve a nájmov majú k niektorým nehnuteľnostiam právne neusporiadané vzťahy. Z toho vznikli a vznikajú situácie, keď ktorákoľvek zo strán pociťuje, že je v nevýhode a má ekonomickú ujmu.

     Poľnohospodárske družstvo Vajnory sa snaží tieto spory urovnať už od roku 2008, ale napriek tejto snahe sa to doteraz nepodarilo. Z tejto situácie vyplývajú aj súdne spory, ktoré nie sú ukončené. Poľnohospodárske družstvo Vajnory sa ohradzuje a nesúhlasí s postupom mestskej časti Vajnory, ktorá medializovala len svoj názor vyňatím časti sporovej agendy. Týmto do toho vnáša nepokoj a verejný nesúhlas. Konkrétne ide o neusporiadané vzťahy k pozemkom, kde sa nachádza futbalové ihrisko. Je nesporné, že tieto pozemky patria do vlastníctva Poľnohospodárskeho družstva Vajnory.

     Poľnohospodárske družstvo Vajnory sa v rámci medializácie tohto problému dostáva v očiach verejnosti do pozície neprajníka, či likvidátora futbalu v mestskej časti Vajnory. Práve naopak, v záujme zachovania futbalu vo Vajnoroch, Poľnohospodárske družstvo Vajnory účtuje iba polovicu nájmu stanoveného súdnym znalcom. Pokiaľ mestská časť Vajnory účtuje Poľnohospodárskemu družstvu Vajnory za užívanie iných pozemkov nájmy v rozpore so zákonom, tak Poľnohospodárske družstvo Vajnory rešpektuje zákon a dokonca svoj oprávnený nárok znížilo. Nie je možné očakávať od Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, že bude produkovať ekonomické straty len preto, že niekto chce prostredníctvom verejnej mienky získavať ekonomické výhody.

      Poľnohospodárske družstvo Vajnory má záujem vyriešiť vzájomné spory a nedorozumenia ohľadne nájmov a vlastníctva pozemkov, ale bez zaťahovania verejnosti prostredníctvom médií, pretože to neprispieva ku konštruktívnemu riešeniu celej situácie.

 

     Je v záujme oboch strán dohodnúť sa na definitívnom vyriešení týchto problémov k spokojnosti verejnosti, mestskej časti Vajnory a Poľnohospodárskeho družstva Vajnory a to bez zaťahovania médií a verejnosti do sporov, čo prináša len vytváranie a predlžovanie sporov.

Podrobný časosled udalostí a faktov si môžu záujemcovia prečítať TU

Ing. Branislav Brúder 

predseda predstavenstva

UZNESENIE č. 69, ZO ZASADANIA PREDSTAVENSTVA, 4.5.2021

Predstavenstvo PD Vajnory vzalo na vedomie informácie o hospodárskych výsledkoch úseku ŽV za I. Q. 2021, analýzu zrušenia úseku ŽV a jednohlasne schvaľuje okamžité zrušenie úseku ŽV. Ďalej ukladá výkonnej riaditeľke a zodpovedným vedúcim zabezpečiť po administratívnej stránke úlohy vyplývajúce z tohto rozhodnutia. Ďalej ukladá Ing. Pilekovi v spolupráci s Ing. Slávikovou začať spracovávať projekt na obnovu ŽV s vlastnou produkciou mlieka pre predaj z dvora a na vlastné spracovanie.

UZNESENIE PREDSTAVENSTVA Z 25.3.2021

Dňa, 25.3.2021, na zasadaní predstavenstva PD Vajnory vystúpil so žiadosťou aj starosta, Ing. Michal Vlček, ktorý následne zaslal PD Vajnory ešte list:

Vážený pán predseda,

Vážení členovia predstavenstva,

ďakujem za dnešné osobné stretnutie vo veci výpovede nájomnej zmluvy a možnosť vysvetlenia vzniknutej situácie.

V prílohe zasielam aj písomné stanovisko mestskej časti časti Bratislava – Vajnory a žiadosť o späťvzatie výpovede zo strany Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, ktorá Vám bude doručená aj riadnou doporučenou poštou.

Verím, že dnešné stretnutie vysvetlilo vzniknuté nedorozumenie a bude predpokladom pre pokračovanie v doterajšej dobrej spolupráci.

Odpoveď PD Vajnory:

Vážený pán starosta,

ďakujeme za Vašu prezentáciu stanoviska MČ Vajnory k ukončeniu nájomnej zmluvy i za mailom zaslaný dokument. Predstavenstvo o Vašej prezentácii rokovalo a konštatovalo, že v čase zaslania výpovede nájomnej zmluvy nebol uhradený nájom za 2 polroky, pričom prvý bol v čase vypovedania zmluvy 6 mesiacov po splatnosti. Na rokovaní dňa 8.2.2021 nebol daný žiaden prísľub na zníženie nájmu, resp. odpustenie zmluvou dohodnutého zvýšenia nájmu o infláciu. Návrh zo stretnutia, 8.2.2021,  bol predložený na rokovanie predstavenstva, 25.2.2021. Predstavenstvo informáciu prijalo a rozhodlo o vypovedaní  nájomnej zmluvy na pozemky pod futbalovým ihriskom. 

Na zasadaní predstavenstva dňa 25.3.2021 prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 33/2021

Predstavenstvo PD Vajnory jednohlasne odsúhlasilo správnosť postupu pri zaslaní výpovede zmluvy na futbalové ihrisko.    Predstavenstvo poveruje Pani JUDr. Podhradskú prípravou novej nájomnej zmluvy s cenou nájmu v súlade s  Rozhodnutím primátora hlavného mesta SR Bratislavy č.33/2015 a to 5,-- €/m2/rok. Predstavenstvo ukladá výkonnej riaditeľke zverejnenie tohto uznesenia na webovej stránke PD Vajnory.

STANOVISKO K PREDAJU LISOVNE
stanovisko predaj lisovne  2-page-0.jpg
stanovisko predaj lisovne  2-page-1.jpg
bottom of page